Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 mei 2016
1.
34403

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 mei 2016 inzake aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (34403, B) kan door fracties die dat wensen worden betrokken bij het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 34403 (Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders).

2.
32550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De commissie stelt voor op 27 september 2016 de plenaire behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten (eerste termijn initiatiefnemers).

3.
Toezegging T02109

Toezegging Regierol minister (33.239)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 mei 2016 inzake uitnodiging werkconferentie burgemeester van de toekomst, 20 juni as (33239, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging blijft op deels voldaan staan.

4.
Toezegging T02180

Toezegging Onderzoek kosten referendum (34.300 B/34.300 VII)

De commissie verplaatst de deadline van de toezegging naar 1 september 2016. Op verzoek van het lid Van Weerdenburg (PVV) stuurt de commissie de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief met het verzoek brieven aan de Tweede Kamer over dit onderwerp ook rechtstreeks aan de Eerste Kamer te doen toekomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman