Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 mei 2016
1.
34379

Uitvoering van de netneutraliteitsverordening

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 juni 2016.

2.
T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

De commissie verzoekt de staf na te gaan wanneer het overleg met de convenantpartners plaatsvindt. Het agendapunt wordt derhalve aangehouden en opnieuw geagendeerd zodra de gevraagde informatie beschikbaar is.

3.
T02095 - Toezegging ingaan op verdere samenvoeging van duurzaam inkopen in bedrijfsvoeringrapportage

Brief - met bijlage - van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 mei 2016 (31490 / 33913, A)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan aan te merken.

4.
Ethische aspecten innovatiebeleid

Brief van de minister van EZ van 20 mei 2016 inzake de motie-Ester c.s. (34300 XIII, F)

De commissie besluit tot enkele aanpassingen in de voorgelegde conceptbrief. De aangepaste brief zal voorafgaand aan de verzending per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer