Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 juni 2016
1.
Provinciale bevoegdheden rondom de jacht

Brief van de staatssecretaris van EZ van 20 mei 2016 in reactie op de brief van 13 april 2016 (verslag schriftelijk overleg 33348, W)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vos) en PvdD (Koffeman). De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van de PvdD. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

De commissie besluit op 21 juni 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Voorts besluit de commissie toezegging T01556 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020.

3.
Uitkomsten onderzoek regionale effecten windparken op zee

Brief van de minister van EZ van 30 mei 2016 in reactie op brief van 29 april 2016 (verslag schriftelijk overleg 34058, N)

De commissie besluit op 21 juni 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4.
Beschikbaarstelling lening Innovatiefonds Noord-Nederland

Brief van de minister van EZ van 3 juni 2016 (Kamerstukken I/II 33009, C / 18)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Rondvraag

Het lid Verheijen (PvdA) verzoekt de staf na te gaan of het document Political Declaration on energy cooperation between the North Seas Countries, d.d. 6 juni 2016, door het ministerie van EZ is aangeboden aan de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer