Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 7 juni 2016
1.
IPKO mei-juni 2016

De delegatie geeft een mondelinge terugkoppeling van het IPKO dat op 31 mei - 3 juni 2016 plaatsvond te Den Haag. Tijdens het volgende Presidiumoverleg zal namens de Eerste Kamer worden verzocht of het IPKO in Den Haag ook buiten de reguliere werktijden zou kunnen plaatsvinden. Dit zou de participatie van Eerste Kamerleden kunnern bevorderen omdat deze dan minder/geen verplichtingen hebben uit hoofde van hun hoofdfunctie buiten de Kamer.

2.
Beleidsdebat over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede op 21 juni 2016

De commissie constateert dat de deadline voor beantwoording van de vragen die op 27 mei jl. door verschillende fracties zijn ingediend ter voorbereiding op het beleidsdebat op 21 juni 2016 met de minister van BZK over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede is verstreken. De commissie wenst de beantwoording spoedig te ontvangen. Op 14 juni 2016 zal de commissie het beleidsdebat van 21 juni 2016 voorbespreken.

3.
T01222

Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

De commissie neemt de brief van de minister van BZK d.d. 3 juni 2016 ter aanbieding van het besluit ter verlenging van de samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten voor kennisgeving aan (32213, E). De status van toezegging T01222 blijft ongewijzigd (openstaand).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman