Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 juni 2016
1.
34157

Recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek - gezamenlijk met wetsvoorstel 34159 aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen - te houden op 12 juli 2016.

2.
34159

Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek - gezamenlijk met wetsvoorstel 34157 recht op toegang tot een advocaat in de strafproceduren - te houden op 12 juli 2016.

3.
34300 VI, R

Kabinetsreactie rapport "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand" (Commissie Wolfsen)

De commissie besluit vooralsnog de behandeling van de kabinetsreactie door de Tweede Kamer af te wachten.

4.
T01438

Toezegging Vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en toezenden voorstel aanpak evaluatie (32.168)

De toezegging (T01438) kan als voldaan worden geregistreerd.
De commissie ziet af van overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie.

5.
Evaluatie gesprek met de NOvA d.d. 19 april 2016

De commissie neemt kennis van de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten van 3 juni 2016 over de voorgenomen modernisering van het Wetboek van strafvordering en zij besluit naar aanleiding daarvan in schriftelijk overleg te treden met de minister van Veiligheid en Justitie. De conceptbrief wordt op de commissievergadering van 14 juni 2016 ter vaststelling geagendeerd.

6.
Mededelingen en informatie

Het lid Duthler (VVD) wijst de commissie op het artikel 'Voorsorteren op de Algemene Verordening Gegevensbescherming' in het Nederlands Juristenblad (NJB) van 3 juni 2016.

Op voorstel van het lid Duthler (VVD) wordt de passage uit de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad 9-10 juni 2016 (over de digitale interne markt) in de commissievergadering I&A/JBZ besproken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren