Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 28 juni 2016
1.
Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 3 juni 2016 (34487, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
Ethische aspecten innovatiebeleid

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 21 juni 2016 in reactie op brief van 2 juni 2016 (verslag schriftelijk overleg 33009, D)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 5 juli 2016.

Voorts verzoekt de commissie de staf ambtelijk na te gaan of er behalve de toegestuurde handreiking "Ethiek in beleid" ook cursusmateriaal beschikbaar is.

3.
Voortgang en maatregelen kerncentrale Borssele

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 20 juni 2016 (25422, A)

De commissie besluit op 12 juli 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4.
Experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

Brief van brief van de minister van EZ van 24 juni 2016 in reactie op brief van 26 mei 2016 (verslag schriftelijk overleg 34199, J)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 12 juli 2016.

5.
Aanpassing nummering artikelen EZ-begroting 2017

Brief van de minister van EZ van 23 juni 2016 (34300 XIII, G)

De commissie besluit de brief van 23 juni 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer