Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 juni 2016
1. 34280 (R2058)

Goedkeuring Verdrag, ten behoeve van Curaçao, met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 34371 (R2066)

Goedkeuring Aanvullend Verdrag, ten behoeve van Curaçao, met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 34302, T

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 15 juni 2016 met de kabinetsreactie op de CPB-notitie 'Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens' in overleg te treden. Het lid Schalk zal in overleg met de staf een conceptbrief opstellen.

4. Mededelingen en informatie

De commissie besluit om de voorzitter van de Algemene Rekenkamer uit te nodigen voor een informeel gesprek op 13 september 2016.

5. Rondvraag

De commissie besluit op voorstel van het lid Rinnooy Kan (D66) om het onderwerp blockchain technology op de agenda van de commissie Financiën te laten terugkomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren