Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 juni 2016
1.
27570 (R1672)

Initiatiefvoorstel-Van Laar Beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe

De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 5 juli over het wetsvoorstel te stemmen, waarbij de commissievoorzitter een korte stemverklaring zal afleggen namens de fracties die zulks wensen.

2.
Nabespreking beleidsdebat over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede op 21 juni 2016

De commissie bespreekt het beleidsdebat van 21 juni jl. na. De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over de uitvoering van de vier aangenomen moties.

3.
Toezeggingen in het kader van de evaluaties van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10

De commissie bespreekt de status van de nog openstaande toezeggingen die verbandhouden met de evaluatie van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10. De commissie besluit als volgt:
- T01031: de toezegging wordt afgevoerd als toezegging;
- T01223: de status van de toezegging blijft ongewijzigd (openstaand). De deadline van de toezegging wordt, in afwachting van de kabinetsreactie op het evaluatieverslag van de commissie Justitiƫle Rijkswetten, verplaatst naar 1 januari 2017;
- T01224: de status van toezegging blijft ongewijzigd (openstaand);
- T01235: de status van de toezegging blijft ongewijzigd (openstaand).

4.
Rondvraag

De commissievoorzitter stelt voor het wetsvoorstel 32415 (Rijksvisumwet), dat nu alleen wordt behandeld door de commissie BDO, gezamenlijk te laten behandelen door de commissies KOREL en BDO. De commissie stemt hiermee in en de commissievoorzitter zal dit inbrengen in de BDO-commissievergadering van hedenmiddag.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman