Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies (34.108)

- Toezegging AMvB inhoudingen minimumloon (T02144)

Brief van de minister van SZW van 13 juni 2016 met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

De commissie besluit de inbreng voor schriftelijk overleg uit te stellen tot 5 juli 2016; de commissie beschouwt de toezegging met de brief van 13 juni 2016 (34108, I) als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren