Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 5 juli 2016
1.
34425

Wet scheepsuitrusting 2016

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
Wijziging Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking

Afschrift van brief van de minister van I&M van 23 juni 2016 aan de Tweede Kamer (33962, O)

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

3.
Aanbieding ontwerpbesluiten Omgevingswet

Brief - met 7 bijlagen - van de minister van I&M van 1 juli 2016; bijlagen 1 en 2 opgenomen aan het slot van de brief (33118, C)

De commissie verzoekt de staf naar aanleiding van opmerkingen van het Lid Flierman (CDA) een conceptbrief op te stellen inzake de procedure en de behandeling van de ontwerpbesluiten Omgevingswet. Het Lid Verheijen (PvdA) verzoekt in deze brief ook in te gaan op waarborging van de voorhangtermijn. De commissie besluit de conceptbrief op 12 juli a.s. ter vaststelling te agenderen.

Daarnaast besluit de commissie vast te houden aan het voornemen om op 12 juli 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg betreffende de brief over de Invoeringswet Omgevingswet (EK 33118/33962, A) en de brief over de voortgang van het stelsel Omgevingswetgeving (EK 33118, B) zoals besproken tijdens de commissievergadering van 28 juni 2016.

4.
Evaluatie Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening

Brief - met bijlage - van de minister van I&M van 1 juli 2016 (34513, A)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer