Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juli 2016
1.
34485 IIA

Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2016 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
34485 VII

Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

3.
34314

Selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

4.
34384

Permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en ChristenUnie (Bikker).

5.
T02274

Toezegging Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging (34.373)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 juli 2016 inzake evaluatie doeltreffendheid en effecten van de inkomensafhankelijke huurverhoging (33129/33330/34373, M) besluit de commissie dat op 13 september 2016 inbreng kan worden geleverd voor schriftelijk overleg met de minister.

6.
32769/33966, G

Motie-Duivesteijn (PvdA) c.s. over een actieprogramma waarin de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 4 juli 2016 inzake uitvoering motie-Duivesteijn c.s. inzake wooncoöperaties (32769/33966, O) wordt voor kennisgeving aangenomen.

7.
T01605

Toezegging Overleg over wethoudersnorm (32.600)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2016 inzake toezegging overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over eigen maximumsalarissen van lokale overheden (T01605) (32600, Q) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01605 als voldaan.

8.
Toezeggingen T02233, T02238 en T02239

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105); Toezegging Evalueren onderzoeksfunctie (33.258 / 34.105); Toezegging Financiële dekking Huis voor klokkenluiders (33.258 / 34.105)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2016 inzake stand van zaken (Wet) Huis voor klokkenluiders; toezeggingen (33258/34105, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

T02233: de toezegging is voldaan.

T02238: de toezegging blijft op 'deels voldaan' staan.

T02239: de deadline wordt verplaatst naar 1 juli 2017.

9.
Toezeggingen T02265, T02275, T02276, T02277 en T02280

Toezegging Tijdelijke huur in de particuliere huursector (34.373); Toezegging Evaluatie effecten wet (34.156); Toezegging Woningen voor grote gezinnen (34.373); Toezegging Duur scheefwonen (34.373); Toezegging Tijdelijke huurcontracten en internationale studenten (34.373)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst met nadere informatie over de evaluatie en eventuele nul- en tussenmetingen Wet doorstroming huurmarkt 2015 (EK 34.156 / 34.373, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

T02280: de deadline wordt verplaatst naar 1 september 2017.

T02276: de deadline wordt verplaatst naar 1 september 2017.

T02265: de deadline wordt verplaatst naar 1 september 2017.

T02275: de deadline wordt verplaatst naar 1 september 2017.

T02277: de deadline wordt verplaatst naar 1 juli 2021.

10.
Datum gesprek met Rob en SCP (en eventueel Algemene Rekenkamer)

De commissie ontvangt graag een toelichting over het lopende adviestraject over de decentralisaties in het sociale domein van Rob, SCP én Algemene Rekenkamer. Nu de datum van 13 september aanstaande daarvoor afvalt, wordt de staf verzocht een nieuwe datum te zoeken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman