Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 12 juli 2016
1.
34379

Uitvoering van de netneutraliteitsverordening

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Dercksen).

2.
34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek, tezamen met het voorbereidend onderzoek inzake de wetsvoorstellen Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34390) en Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34348), te houden op 13 september 2016.

3.
34390

Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek, tezamen met het voorbereidend onderzoek inzake de wetsvoorstellen Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk (34041) en Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34348), te houden op 13 september 2016.

4.
34348

Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek, tezamen met het voorbereidend onderzoek inzake de wetsvoorstellen Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk (34041) en Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34390), te houden op 13 september 2016.

5.
34485 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 12 juli 2016.

6.
Voortgang en maatregelen kerncentrale Borssele

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 20 juni 2016 (25422, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer), GroenLinks (Vos) en PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7.
Experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

Brief van brief van de minister van EZ van 24 juni 2016 in reactie op brief van 26 mei 2016 (verslag schriftelijk overleg 34199, J)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 september 2016.

8.
Provinciale bevoegdheden rondom de jacht

Brief van de staatssecretaris van EZ van 6 juli 2016 in reactie op de brief van 10 juni 2016 (verslag schriftelijk overleg 33348, X)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 september 2016.

Voorts verzoekt het lid Teunissen (PvdD) de staf na te gaan welke wet- en regelgeving inzake de jacht de Kamer in de nabije toekomst nog tegemoet kan zien.

9.
Rondvraag

De commissie besluit, op instigatie van het lid Verheijen (PvdA), het ministerie van EZ te verzoeken zo spoedig mogelijk na het zomerreces op een nader te bepalen datum een technische briefing te verzorgen over het wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34295) en het voor eind augustus aangekondigde wetsvoorstel Wet productiebegrenzing melkveehouderij alsmede over het rond het komende kerstreces in te dienen wetsvoorstel Wet dieraantallen en volksgezondheid.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer