Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 juli 2016
1.
34455

Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34475 en 34475 IX

Financieel jaarverslag van het Rijk 2015; Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015

De commissie besluit de procedure aan te houden tot dinsdag 27 september 2016.

3.
34485 en 34485 IX

Voorjaarsnota 2016; Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2016 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.
De commissie merkt op dat vanwege de vervroegde behandeling van de suppletoire begroting van V&J een integrale behandeling van de voorjaarsnota niet tot de mogelijkheden behoort.

4.
34469

Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast).

5.
Pensioen in eigen beheer

Brief van de staatssecretaris van Financiën over het pensioen in eigen beheer (PEB); Belastingplan 2014

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën (33 752, AC) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie beschouwt toezegging T01958 als voldaan.

6.
T02182

Financiële buffers van banken

De commissie besluit dat fracties het onderwerp desgewenst kunnen betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 22 november 2016.

7.
Mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus

De commissie neemt de brief van de planbureaus d.d. 6 juli 2016 voor kennisgeving aan en ziet met interesse uit naar de uitkomst van de verkenning van de mogelijkheden om in onderlinge samenwerking de Monitor Brede Welvaart tot stand te brengen.

8.
E160011

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 1 juli 2016 voor kennisgeving aan.

9.
De voorgenomen verkoop van het aandeel in de Koninklijke Nederlandse Munt

De commissie neemt de antwoordbrief van de staatssecretaris van Financiën van 8 juli 2016 voor kennisgeving aan.

10.
Blockchain technology

De commissie besluit het Lid Rinnooy Kan te verzoeken om in samenspraak met de staf in september een voorstel voor te leggen voor een informatieve bijeenkomst over blockchain technology, waarbij de nadruk ligt op de financiële sector en toezichtswetgeving.

11.
Conceptbrief van het Lid Van Rooijen (50PLUS) inzake koopkrachtontwikkeling ouderen voor de jaren 2017-2021

De commissie ziet af van het sturen van een commissiebrief en besluit dat ondersteuning van de vragen van de heer Van Rooijen (50PLUS) een aangelegenheid is van individuele fracties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren