Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 juli 2016
1.
34383

Implementatie EU-richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 september 2016.

2.
33996

Organiseren van kansspelen op afstand

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 oktober 2016.

3.
33885 / 34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel; Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 27 september 2016.

Voorts besluit de commissie op 13 september 2016 een rondetafelgesprek te houden met een aantal nader te bepalen deskundigen. Voorstellen voor uit te nodigen personen en eventueel te stellen vragen worden door de commissieleden per e-mail besproken, waarbij de leden Strik en Van Bijsterveld het voortouw nemen.

Met het oog op spreiding van enkele voorbereidende onderzoeken, stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek inzake het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34218), dat geagendeerd staat voor 27 september 2016, te verplaatsen naar 4 oktober 2016.

4.
34157 / 34159

Recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures; Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), D66 (Engels), SP (Wezel) en PvdA (Beuving). De fractie van GroenLinks (Strik) sluit zich aan bij de vragen van de SP-fractie. De VVD-fractie beraadt zich nog wie het lid Swagerman als woordvoerder op zal volgen.

5.
34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Rij) en SP (Wezel). De fractie van GroenLinks (Strik) geeft aan zich aan te sluiten bij de vragen van de SP-fractie.

6.
33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De commissie besluit het verslag zoals het geagendeerd staat, als commissiebreed verslag uit te brengen.

7.
E160018, E160019 en E160020

Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging binnen de eengemaakte markt; Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten; Voorstel voor een verordening betreffende de samenwerking tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

De commissie besluit op 27 september 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

8.
34224

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

De commissie besluit een commissiebrief te sturen aan de minister van Veiligheid en Justitie. Een conceptbrief zal opgesteld worden door de griffie tezamen met het lid Beuving (PvdA). De conceptbrief zal vervolgens per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

9.
31051, H

De commissie besluit de brief van 6 juli 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

10.
34300, D

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 juli 2016 over de uitvoering van de motie-De Graaf c.s. over overhevelen beheersverantwoordelijkheden over de politie naar het ministerie van BZK; Miljoenennota 2016

De commissie besluit de brief van 11 juli 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren