Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2016
1.
Vaststellen agenda

De commissie besluit het agendapunt over de Wet open overheid (33328) als eerste te bespreken. De commissie heet verder haar nieuwe lid dhr. Sietsma (ChristenUnie) welkom.

2.
33328

Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie besluit in meerderheid de procedure aan te houden totdat de door de minister in het vooruitzicht gestelde impactanalyse beschikbaar is. In de laatste vergadering voor het kerstreces wenst zij de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel te bespreken. De staf wordt gevraagd een conceptbrief over de door de minister gevolgde procedure te maken, ter vaststelling in de commissie op 27 september 2016.

3.
34358 (R2065)

Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel t.z.t. tegelijk met de wetsvoorstellen 34359 (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding) en 34356 (R2064) (Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid) plenair te behandelen.

4.
34384

Permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

5.
T01831, T01833 en T02075 - Toezeggingen evaluatie verhuurderheffing

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties; Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de verhuurderheffing; Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), SP (Köhler), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Lintmeijer). De commissie beschouwt de toezeggingen T01831, T01833 en T02075 als voldaan.

6.
T02274

Toezegging Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging (34.373)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst wordt geleverd door de fractie van de SP (Köhler). De toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.

7.
T02076

Toezegging Hiaten door regio-indeling (32.769 / 33.966)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 juli 2016 inzake uitvoering toezegging De Vries-Leggedoor (CDA) over het snel beslissen op ontheffingsverzoeken in het kader van de regio-indeling voor woningcorporaties (T02076) en stand van zaken regiovorming (32769/33966, P) en de brief van dezelfde minister van 2 september 2016 inzake Vaststelling woningmarktregio's (32769/33966, Q) worden voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02076 als voldaan.

8.
T02047

Toezegging Agenda Stad (33.659)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 augustus 2016 inzake voortgangsrapportage (Europese) Agenda Stad (33659, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02047 als voldaan.

9.
T02049

Toezegging Oprichting vervoerregio's (33.659)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 augustus 2016 inzake voortgang vorming vervoerregio's (33659, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02049 als voldaan.

10.
T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 augustus 2016 inzake Wbmgp-aanvraag Strevelsweg gemeente Rottedam (33797, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wenst de praktijk om iedere brief inzake Wbmgp-aanvragen te agenderen voorlopig nog voort te zetten.

11.
T02180

Toezegging Onderzoek kosten referendum (34.300 B/34.300 VII)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 augustus 2016 inzake evaluatie organisatie referendum 6 april 2016 (30372/33934, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02180 als voldaan.

12.
T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 29 augustus 2016, voor zover betrekking hebbend op deze toezegging (34300 V, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit brieven die betrekking hebben op toezegging T01237 alleen nog te agenderen wanneer er daadwerkelijk ontwikkelingen rondom het richtlijnvoorstel in gemeld worden.

13.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 augustus 2016 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34300 VII, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

Rappel:

- T02030: de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2016.
- T02047: de toezegging is voldaan.
- T02049: de toezegging is voldaan.
- T02109: de toezegging blijft op 'deels voldaan' staan.
- T02108: de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2016.

Vooruitblik:

- T01421: de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2017.
- T01422: de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2017.
- T01424: de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2017.
- T01425: de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2017.
- T01688: de toezegging staat nog open.
- T02180: de toezegging is voldaan.
- T02231: de toezegging staat nog open.
- T02235: de deadline wordt verplaatst naar 1 januari 2018.
- T02234: de deadline wordt verplaatst naar 1 januari 2021.

14.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel W&R

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 augustus 2016 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34300 XVIII, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

- T02279: de toezegging staat nog open.

15.
Mededelingen en informatie

Het lid De Graaf (D66) verzoekt om agendering van de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer van 7 juli 2016 over de uitvoering van de motie-Tellegen c.s. die het presidium verzoekt in overleg te treden met de Voorzitter van de Eerste Kamer en de regering over de modernisering van de wetgeving op grond waarvan ministers, staatssecretarissen en Kamerleden voor ambtsdelicten kunnen worden vervolgd. Daartoe wordt besloten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman