Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 september 2016
1.
C, AI

Toekomstplannen voor Holland Casino

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 18 juli 2016 voor kennisgeving aan.

2.
34302 / 34360, V follow-up novelle Belastingplan 2016

Uitvoering toezegging om met een brief te komen waarin wordt geschetst hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen vormgegeven zou kunnen worden

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven) en 50PLUS (Van Rooijen).

3.
T02190

Toezegging Systematiek Gemeentefonds / Provinciefonds (34.300)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en de evaluatie onder de aandacht van de commissie BiZA/AZ te brengen.

4.
T02186

Toezegging Lichte bankenvergunning / light licentie (34.300)

De commissie verzoekt de staf voor de volgende vergadering enkele aspecten uit de brief van de minister van Financiën van 1 september (34300, AJ) nader uit te zoeken en een overzicht te geven van de behandeling van dit onderwerp in de Tweede Kamer.

5.
T02191

Toezegging Effect klimaatverandering en het uitfaseren van fossiele brandstoffen op o.a. de financiële sector en de overheidsfinanciën (34.300)

De commissie besluit dit onderwerp te betrekken bij de schriftelijke voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen.

6.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen en actualisatie van de toezeggingenregistratie

De commissie stemt in met het ambtelijke voorstel voor afdoening van het halfjaarlijks rappel toezeggingen. De commissie beschouwt toezegging T02188 vooralsnog als openstaand en besluit deze te betrekken bij de schriftelijke voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen.

7.
34302, W

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën van 9 september jl. (34 302, Q) voor kennisgeving aan.

8.
E160010

Commissiemededeling over een actieplan betreffende de BTW

De commissie besluit niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering naar aanleiding van het actieplan. De leden Van de Ven (VVD) en Backer (D66) doen in dit verband kort mondeling verslag van een bijeenkomst over de toekomstige financiering van de EU-begroting die op 7 en 8 september plaatsvond in het Europees Parlement in Brussel.

9.
Inventarisatie van behoefte aan een informatieve bijeenkomst over blockchaintechnologie

De commissie besluit tot het organiseren van een kleinschalige informatieve bijeenkomst over blockchain technologie in relatie tot (toezichts)wetgeving. Zij verzoekt het lid Rinnooy Kan om deze bijeenkomst samen met de commissiestaf voor te bereiden.

10.
Inventarisatie deelname interparlementaire conferentie inzake Stabiliteit, economische coördinatie en bestuur (16-18 oktober, Bratislava)

Geen van de aanwezig leden blijkt beschikbaar voor deelname aan de conferentie.

11.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Schalk (SGP) zal worden bezien of een alternatief tijdstip voor de technische briefing over het Belastingplan gevonden kan worden om samenloop met de Algemene Financiële Beschouwingen te voorkomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren