Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 september 2016
1. 34480

Implementatiewet toegang basisbetaalrekening

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. T02289

Toezegging Spreken over veranderingstrajecten bij de Belastingdienst (34.302/34.303/34.304/34.305/34.306/34.276)

De commissie verzoekt de staf om samen met de leden Van Rij (CDA) en Backer (D66) een voorstel voor te bereiden voor een gesprek over de ontwikkelingen bij de Belastingdienst.

3. 34475 en 34475 IX

Financieel jaarverslag van het Rijk 2015; Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015

De commissie besluit de regering te verzoeken om een technische novelle in te dienen om de in de brief van de minister van Financiën d.d. 31 augustus jl. (34 475 IX, A) genoemde wijzigingen wettelijk vast te stellen.

4. T02296 en T02318

De commissie neemt de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 21 september 2016 voor kennisgeving aan en besluit toezeggingen T02296 en T02318 als voldaan te beschouwen.

5. Tijdpad behandeling Belastingplan 2017 c.a.

De commissie besluit de technische briefing over het Belastingplan 2017 c.a. op maandag 21 november 2016 om 18.00 uur te houden.

6. 34302, X

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de verhouding tussen de kabinetsreactie op de CPB-notitie Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (EK 34 302, T) en de (uitvoering van de) motie-Schalk c.s. over éénverdieners (EK 34.300, J); Belastingplan 2016

De commissie besluit bespreking van het agendapunt aan te houden tot dinsdag 4 oktober 2016.

7. 34550 IX, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën over fiscale moties en toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017

Naar aanleiding van de brief besluit de commissie de toezeggingen T02257, T02261 en T02288 als voldaan te beschouwen. Naar aanleiding van de passage over de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties merkt het lid Van Rij (CDA) op graag geïnformeerd te willen worden over de werkzaamheden van de onafhankelijke toetsingscommissie, die in het najaar rapport zal uitbrengen (zie de nog openstaande toezegging T02256).

8. 34418, C

Brief van de staatssecretaris van Financiën over het Nederlandse vestigingsklimaat; EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26

De commissie besluit de brief te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het Belastingplan 2017 c.a.

9. 34552, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de voortgangsrapportage heffing box 3 op basis van werkelijk rendement; Belastingplan 2017

De commissie besluit de brief te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het Belastingplan 2017 c.a.

10. 34550 IX, B

Brief van de staatssecretaris van Financiën over het rapport van het onderzoek naar uitgaven specifieke zorgkosten; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017

De commissie besluit de staatssecretaris van Financiën schriftelijk te verzoeken de commissie spoedig te informeren over de resultaten van het in zijn brief genoemde overleg, teneinde het antwoord van de regering te kunnen betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.

11. Rondvraag

Het lid Van Rooijen (50PLUS) brengt een verslag van een schriftelijk overleg van de commissie SZW over de UFR-rente (kamerstuk 33972, Y) onder de aandacht van de leden van de commissie Financiën. De commissie SZW heeft besloten hierover in mondeling overleg te treden met de bewindslieden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren