Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 27 september 2016
1.
34442

Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34243

Implementatiewet richtlijn collectief beheer

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

3.
34236

Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), SP (Wezel), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Sietsma).

4.
E160018, E160019 en E160020

Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging binnen de eengemaakte markt; Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten; Voorstel voor een verordening betreffende de samenwerking tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 4 oktober 2016.

5.
E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 4 oktober 2016.

6.
32317, GU

Brief inzake Europees aanhoudingsbevel; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van 24 augustus 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Mededelingen en informatie

Met het oog op spreiding van enkele voorbereidende onderzoeken, stelt de commissie voor de voorbereidende onderzoeken inzake de volgende wetsvoorstellen, die alle voor 4 oktober 2016 geagendeerd staan, te verplaatsen naar de volgende desbetreffende data:
- Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885), verplaatsing naar 11 oktober 2016;
- Initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitu├ę(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34091), verplaatsing naar 11 oktober 2016;
- Organiseren van kansspelen op afstand (33996), verplaatsing naar 25 oktober 2016;
- Wet continuïteit ondernemingen I (34218), verplaatsing naar 25 oktober 2016.

Voorts besluit de commissie de inventarisatie betreffende de eventueel in behandeling te nemen voorstellen van 14 september 2016 ten aanzien van de Digitale Eengemaakte Markt (DIM), aan te houden en opnieuw te agenderen op 4 oktober 2016.

8.
Rondvraag

De commissie besluit het ministerie van Veiligheid en Justitie per brief te verzoeken een zelfde brief als aan de Tweede Kamer (TK 29279, 349) is verstuurd over het Prijsakkoord rechtspraak 2017-2019, de Kamer te doen toekomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren