Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 oktober 2016
1.
34052, E

Brief van de minister van SZW van 13 september 2016 met de notitie internationaal (verdrags-)beleid sociale zekerheid (34052, E)

De op basis van de inbreng van de leden Van de Ven (VVD) en Ester (ChristenUnie) opgestelde conceptbrief wordt door de leden van de overige fracties onderschreven. De brief wordt als commissiebrief vastgesteld.

2.
33610, O

Brief van de staatssecretaris van Financiƫn van 30 september 2016 in reactie op commissiebrief van 15 juli 2016 inzake pensioenaftopping deeltijders (verslag nader schriftelijk overleg; 33610, O)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 11 oktober 2016.

3.
Toezegging Overgangsrecht pensioenuitvoerders (T02349)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 12 september 2016 inzake het Besluit Wet verbeterde premieregeling

De commissie neemt kennis van de brief van 12 september 2016 en besluit toezegging T02349 als voldaan aan te merken. In afwachting van het aangekondigde onderzoek naar life cycle beleggen blijft toezegging T02340 als openstaand geregistreerd staan. Deze toezegging zal na ontvangst van het onderzoek geagendeerd worden.

4.
Planning mondeling overleg over Ultimate forward rate (UFR) pensioenfondsen

De commissie besluit de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiƫn op 29 november 2016 uit te nodigen voor een mondeling overleg over de gehanteerde ultimate forward rate (UFR) voor verzekeraars en pensioenfondsen.

De commissie is voornemens om voorafgaand aan dit overleg enkele deskundigen te raadplegen.

5.
Mededelingen en informatie

Het lid Van de Ven (VVD) acht attendering op berichten in de pers overbodig.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren