Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 oktober 2016
1.
34356 (R2064) / 34359

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding; Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler & Knip), CDA (Van Bijsterveld), SP (Wezel), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Sietsma).

2.
T02354

Toezegging Toezenden brief over het halen van de rechterlijke macht uit de begroting van Veiligheid en Justitie (34.485 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 11 oktober 2016, wanneer meer bekend is omtrent de behandeling van de brief door de Tweede Kamer.

3.
E160018, E160019 en E160020

Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging binnen de eengemaakte markt; Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten; Voorstel voor een verordening betreffende de samenwerking tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie besluit heden inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie en de minister van Economische Zaken. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
Nieuwe Europese voorstellen inzake Digitale Eengemaakte Markt

De commissie besluit de voorstellen in behandeling te nemen teneinde schriftelijk overleg te voeren en ze te agenderen nadat de Kamer de BNC-fiches over de voorstellen heeft ontvangen.

6.
Mededelingen en informatie

Het lid Ruers (SP) verzoekt het voorgehangen Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000 per e-mail (commissiebreed) te doen toekomen en verzoekt tevens dit ontwerpbesluit te agenderen op 11 oktober 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren