Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 oktober 2016
1. 34128

Terugkeer onderdanen van derde landen die illegaal in lidstaat verblijven

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 32317, GW

JBZ-Raad

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016 voor kennisgeving aan.

3. E160026, E160027, E160028 (Tweede pakket herziening GEAS)

Pakket: procedureverordening, kwalificatieverordening en herziening opvangrichtlijn

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van D66 (Stienen), SP (Wezel), GroenLinks (Strik) en SGP (Van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd voor instemming en voor eventuele aansluiting door fracties. De commissie besluit verder het ministerie van V&J te verzoeken een technische briefing te houden over het tweede pakket herziening GEAS.

4. E160025 (Gemeenschappelijk EU-hervestigingskader)

Voorstel voor een verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van D66 (Stienen), GroenLinks (Strik) en SGP (Van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd voor instemming en voor eventuele aansluiting door fracties.

5. Herzien pakket Slimme Grenzen

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 7 oktober 2016 met de beantwoording van vragen over het herzien pakket slimme grenzen (34569, A). De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

6. Invulling parlementaire controle op Europol

De commissie bespreekt de vragenlijst van het Slowaaks parlementaire voorzitterschap over de inrichting van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol. De commissie besluit eerst de beantwoording van deze vragenlijst door de commissie V&J van de Tweede Kamer af te wachten. Leden (maximaal twee) die wensen deel te nemen aan de interparlementaire commissievergadering op 28 november 2016 georganiseerd door de LIBE commissie van het Europees Parlement over de inrichting van de JPSG kunnen dit doorgeven aan de staf.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren