Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 25 oktober 2016
1.
Provinciale bevoegdheden rondom de jacht

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 7 oktober 2016 in reactie op de brief van 21 september 2016 (verslag schriftelijk overleg 33348, Y)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 21 oktober 2016 (33348, Z)

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 8 november 2016.
De leden van de commissie merken op dat de staatssecretaris in zijn brief slechts ingaat op moties van en toezeggingen aan de Tweede Kamer. De commissie overweegt daarom in de brief aan de staatssecretaris namens de commissie het verzoek op te nemen ook in te gaan op moties van en toezeggingen aan de Eerste Kamer.

3.
Voortgang en maatregelen kerncentrale Borssele

Brief van de minister van Economische Zaken van 21 oktober 2016 (25422, C)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.
T02096 - Toezegging Toezending Nationale Energieverkenning 2016

Brief van de minister van Economische Zaken van 14 oktober 2016 (33913, J)

De commissie besluit toezegging T02096 als voldaan aan te merken. Zij besluit tevens op 8 november 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5.
IPC Meeting on the Energy Union - Bratislava, Slowakije - 1, 2 December 2016

Uitnodiging voor de Interparlementaire Conferentie inzake de Energie Unie in het kader van de Parlementaire Dimensie van het Slowaaks EU-Voorzitterschap

Het lid Jorritsma (VVD) zal deelnemen aan de IPC Meeting on the Energy Union op 1-2 december 2016 in Bratislava, Slowakije.

6.
Rondvraag

- Het lid Pijlman (D66) verzoekt de staf de recent verschenen Kwartaal rapportage (juli - september 2016) van de Nationaal Coördinator Groningen te verspreiden onder de leden van de commissie. Hij verzoekt eveneens tot uitstel van de geplande inbreng voor het nader voorlopig verslag inzake de wetsvoorstellen 34041, 34348 en 34390, teneinde de leden de gelegenheid te bieden kennis te nemen van de kwartaalrapportage en deze desgewenst te betrekken bij het voorbereidend onderzoek. Naar aanleiding van dit verzoek besluit de commissie de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag inzake deze wetsvoorstellen te verplaatsen van 1 november 2016 naar 8 november 2016.
- Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van 13 oktober 2016 aan de Tweede Kamer (34532, 18) inzake de ontwikkelingen rondom het Wetsvoorstel Invoering stelsel van fosfaatrechten (34532), verzoekt het lid Verheijen (PvdA) ambtelijk na te gaan of het wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34295) nog vóór het komende kerstreces behandeld moet worden. De commissie vraagt de staf een en ander na te gaan en de commissie hierover per mail te informeren.
- Het lid Verheijen (PvdA) verzoekt zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden over het programma van de ontvangst van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Limburg op 2 november 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer