Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 25 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34.390)

-
Rondvraag

- Het lid Pijlman (D66) verzoekt de staf de recent verschenen Kwartaal rapportage (juli - september 2016) van de Nationaal Coördinator Groningen te verspreiden onder de leden van de commissie. Hij verzoekt eveneens tot uitstel van de geplande inbreng voor het nader voorlopig verslag inzake de wetsvoorstellen 34041, 34348 en 34390, teneinde de leden de gelegenheid te bieden kennis te nemen van de kwartaalrapportage en deze desgewenst te betrekken bij het voorbereidend onderzoek. Naar aanleiding van dit verzoek besluit de commissie de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag inzake deze wetsvoorstellen te verplaatsen van 1 november 2016 naar 8 november 2016.
- Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van 13 oktober 2016 aan de Tweede Kamer (34532, 18) inzake de ontwikkelingen rondom het Wetsvoorstel Invoering stelsel van fosfaatrechten (34532), verzoekt het lid Verheijen (PvdA) ambtelijk na te gaan of het wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34295) nog vóór het komende kerstreces behandeld moet worden. De commissie vraagt de staf een en ander na te gaan en de commissie hierover per mail te informeren.
- Het lid Verheijen (PvdA) verzoekt zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden over het programma van de ontvangst van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Limburg op 2 november 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer