Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 oktober 2016
1.
34426

Comptabiliteitswet 2016

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 29 november 2016.

2.
Algemene financiële beschouwingen 2016

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Ester) en 50PLUS (Van Rooijen). Het uiterste tijdstip voor het aanleveren van inbreng is woensdag 26 oktober 2016, 12.00 uur.

3.
Terugkoppeling uit de interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU

Het Lid Van Rij (CDA) doet mondeling verslag van de bijeenkomst van 16-18 oktober jl. in Bratislava. Een schriftelijk verslag van de bijeenkomst volgt en wordt als Kamerstuk gepubliceerd (in de reeks 34 054) en aan de leden van de commissie gezonden.

4.
Mededelingen en informatie

Het Lid Prast (D66) verzoekt om agendering tijdens een volgende vergadering van de commissie van de Nederlandse reactie op de Europese consultatie over het EU raamwerk voor persoonlijke pensioenproducten. Tevens verzoekt zij om agendering van de brief van de staatssecretaris van Financiën over het voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V. (34 576). Ten aanzien van beide stukken zal de staf nagaan welke wijze van behandeling de Tweede Kamer voorstaat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren