Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 november 2016
1. Pakket Belastingplan 2017

De commissie bevestigt het eerder afgesproken tijdpad voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2017. Zij stelt daarom voor:
- het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op 29 november 2016,
- (eventuele) inbreng voor het verslag op 6 december 2016 te laten plaatsvinden,
- plenaire behandeling onder voorbehoud te agenderen op 12/13 december 2016,
- stemming over de wetsvoorstellen te laten plaatsvinden op 20 december 2016.

De commissie verzoekt de griffier er bij het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer op aan te dringen de gewijzigde voorstellen van wet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 25 november, aan de Eerste Kamer te zenden.

2. 34527

Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

De commissie besluit behandeling van het wetsvoorstel volgens het tijdpad van het pakket Belastingplan 2017 te laten lopen:
- het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op 29 november 2016,
- (eventuele) inbreng voor het verslag op 6 december 2016 te laten plaatsvinden,
- plenaire behandeling onder voorbehoud te agenderen op 12/13 december 2016,
- stemming over het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 20 december 2016.

3. 34323

Wet aanpassing fiscale eenheid

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4. EU-pakket vennootschapsbelasting

Een aantal fracties geeft aan behoefte te hebben aan schriftelijk overleg met de regering. Tevens geeft een aantal fracties te kennen subsidiariteitsbezwaren te hebben ten aanzien van de voorstellen. De commissie besluit kennis te willen nemen van (eventuele) inbreng vanuit de Tweede Kamer ter zake. De commissie besluit hierna het pakket opnieuw te agenderen, op 29 november 2016 of 6 december 2016.

5. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën van 21 november 2016 over de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied te agenderen op dinsdag 17 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren