Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 22 november 2016
1. Resultaten consultatie en toetsing ontwerpbesluiten Omgevingswet

Brief van de minister van I&M van 18 november 2016 (33118, K)

De commissie neemt kennis van de brief en zal deze betrekken bij de inhoudelijke behandeling van de voorgehangen ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet. Over de behandelingsprocedure van de ontwerpbesluiten heeft de commissie recentelijk schriftelijk overleg gevoerd (33118, J).

De commissie verzoekt ambtelijk na te gaan of het mogelijk is om - zo mogelijk op digitale wijze - kennis te kunnen nemen van de reacties die in het kader van de toetsing en consultatie zijn ontvangen.

2. Antwoorden op Tweede Kamervragen over ontwerpbesluiten Omgevingswet

Brief - met bijlagen - van de minister van I&M van 18 november 2016 (33118, L)

De commissie neemt kennis van de brief en de bijlagen en zal deze betrekken bij de inhoudelijke behandeling van de voorgehangen ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet. Over de behandelingsprocedure van de ontwerpbesluiten heeft de commissie recentelijk schriftelijk overleg gevoerd (33118, J).

3. Mededelingen en informatie

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de ter informatie toegezonden brief inzake de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond van 11 november 2016 (33136, A). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer