Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

-
34550 IV / CXIX, D

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg d.d. 25 november 2016 met de minister van BZK inzake stand van zaken betreffende een aantal moties en toezeggingen. De commissie besluit de beantwoording van de vragen over het vaststellen van een sociaal minimum op de BES-eilanden te betrekken bij het mondeling overleg op 6 december 2016 met de minister van BZK en de staatssecretaris van SZW. De commissie overweegt verder om begin volgend jaar zo nodig een mondeling overleg te organiseren met de minister van BZK over de stand van zaken van de alsdan nog openstaande moties en toezeggingen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman