Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)

-
Toezegging Voortgangsrapportage DBA (T02368)

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 21 november 2016 over de Tweede Voortgangsrapportage DBA (34036, M)

De commissies besluiten de brief, in afwachting van het debat over de uitwerking van de Wet DBA in de Tweede Kamer, op 13 december 2016 opnieuw te agenderen.

-
Positie zelfstandigen op de arbeidsmarkt

De commissies besluiten de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën op 7 februari 2017 (15.30-17.00 uur) uit te nodigen voor een mondeling overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren