Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 december 2016
1.
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 17 januari 2017 te houden.

2.
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd uiterlijk 20 december 2016. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 13 januari 2017, 12:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 17 januari 2017.

3.
Gesprek met de Raad van State

De commissie stemt in met de volgende uitgangspunten, die worden voorgelegd aan de Kamervoorzitter en het College van Senioren:

- het gaat om een informeel, besloten gesprek;
- voor intern gebruik wordt een woordelijk verslag van gemaakt;
- bij voorkeur in een commissiekamer (niet in de plenaire zaal);
- zowel de Eerste Kamer als de Raad van State nemen met een kleine delegatie deel (het streven is maximaal 2 senatoren per fractie; fracties wordt om prudentie gevraagd);
- van tevoren worden woordvoerders namens de Kamer aangewezen (wijze nader te bepalen) ;
- maximaal 1,5 uur;
- bij voorkeur maximaal 2 thema's (één aan te dragen door de Eerste Kamer en één door de Raad van State).

Het gesprek vindt in principe op 24 januari 2017 plaats.

4.
Toezegging T02109

Toezegging Regierol minister (33.239)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2016 inzake beschouwing rol en positie burgemeester (33239, P) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02109 wordt als voldaan beschouwd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman