Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 6 december 2016
1.
34497

Vaststelling tarieven 2017 voor opslag duurzame energie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Dercksen). Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke voorbereiding, stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 19 en/of 20 december 2016.

2.
Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust, tevens de partiƫle herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

Brieven - met bijlagen - van de minister van I&M van 1 juli 2016 en 18 augustus 2016 (33561, G en H)

In afwachting van de stemming in de Tweede Kamer inzake de aldaar over dit onderwerp ingediende moties (TK 33561, 34 en 35), besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 december 2016.

3.
Maatregelenpakket fosfaatreductie

Brief - met afschrift - van de staatssecretaris van EZ van 24 november 2016 (34532, B)

Gelet op de nog niet afgeronde besluitvorming in de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten), besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 december 2016.

Voorts besluit de commissie de voorgenomen deskundigenbijeenkomst over genoemde wetsvoorstellen - zo mogelijk - te houden in de tweede helft van januari aanstaande. Zij stelt daartoe een voorbereidingsgroep in, bestaande uit de leden Schaap (VVD), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA) en Koffeman (PvdD). Deze groep zal op 13 december 2016 bijeenkomen om te spreken over opzet (inclusief een inventarisatie van onderwerpen en uit te nodigen deskundigen) en planning van de bijeenkomst.

4.
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief inzake uitstel beantwoording vragen over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, 21 november 2016 (31571, Z)

De fracties van D66, PVV, PvdA, GroenLinks en PvdD ondersteunen de vragen opgenomen in de geagendeerde conceptbrief. Een aangepaste conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, zodat andere fracties zich desgewenst nog aan kunnen sluiten bij de brief.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer