Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)

-
Maatregelenpakket fosfaatreductie

Brief - met afschrift - van de staatssecretaris van EZ van 24 november 2016 (34532, B)

Gelet op de nog niet afgeronde besluitvorming in de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten), besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 december 2016.

Voorts besluit de commissie de voorgenomen deskundigenbijeenkomst over genoemde wetsvoorstellen - zo mogelijk - te houden in de tweede helft van januari aanstaande. Zij stelt daartoe een voorbereidingsgroep in, bestaande uit de leden Schaap (VVD), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA) en Koffeman (PvdD). Deze groep zal op 13 december 2016 bijeenkomen om te spreken over opzet (inclusief een inventarisatie van onderwerpen en uit te nodigen deskundigen) en planning van de bijeenkomst.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer