Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 13 december 2016
1.
34550 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34295

Wet grondgebonden groei melkveehouderij

De commissie besluit de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten) gezamenlijk te behandelen. In verband met de voorgenomen deskundigenbijeenkomst over beide voorstellen, die naar verwachting zal worden gehouden op 7 februari 2017, besluit de commissie de procedure aan te houden tot de commissievergadering van dinsdag 14 februari 2017.

Het door de voorbereidingsgroep opgestelde conceptprogramma van de deskundigenbijeenkomst en de lijst van voor deze bijeenkomst uit te nodigen deskundigen, worden ter bespreking geagendeerd in de commissievergadering van 20 december 2016.

3.
34532

Invoering stelsel van fosfaatrechten

De commissie besluit de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten) gezamenlijk te behandelen. In verband met de voorgenomen deskundigenbijeenkomst over beide voorstellen, die naar verwachting zal worden gehouden op 7 februari 2017, besluit de commissie de procedure aan te houden tot de commissievergadering van dinsdag 14 februari 2017.

Het door de voorbereidingsgroep opgestelde conceptprogramma van de deskundigenbijeenkomst en de lijst van voor deze bijeenkomst uit te nodigen deskundigen, worden ter bespreking geagendeerd in de commissievergadering van 20 december 2016.

4.
Maatregelenpakket fosfaatreductie

Brief - met afschrift - van de staatssecretaris van EZ van 24 november 2016 (34532, B)

Naar aanleiding van deze brief besluit de commissie op 17 januari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Zij geeft aan de antwoorden graag te ontvangen vóór de te organiseren deskundigenbijeenkomst inzake de wetsvoorstellen 34295 en 34532. Na ontvangst van de antwoorden zal het Maatregelenpakket fosfaatreductie (34532, B) betrokken worden bij de behandeling van genoemde wetsvoorstellen.

5.
34413

Uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

6.
34497

Vaststelling tarieven 2017 voor opslag duurzame energie

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 19 en/of 20 december 2016.

7.
Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

Brief - met bijlagen - van de minister van I&M, mede namens de minister van EZ, van 8 december 2016 (Kamerstukken I/II 33561, I / 37)

De commissie besluit niet over te gaan tot openbare beraadslaging (in de zin van artikel 2.3, vijfde lid, Wet ruimtelijke ordening) over de vastgestelde structuurvisie.

8.
Pakket Europese energievoorstellen

De commissie besluit het agendapunt opnieuw te agenderen zodra de BNC-fiches over dit pakket beschikbaar zijn.

9.
Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2017 op beleidsterrein commissie EZ

Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Europees Werkprogramma 2017.

10.
Aanvullend Actieplan mkb-financiering

Brief van de minister van EZ van 6 december 2016 in reactie op brief van 28 oktober 2014 (verslag schriftelijk overleg 32637, G)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

11.
Nationale Energieverkenning 2016

Brief van de minister van Economische Zaken van 9 december 2016 in reactie op brief van 15 november 2016 (verslag schriftelijk overleg 30196, B)

De commissie constateert dat de minister van Economische Zaken in zijn antwoordbrief aan de Eerste Kamer van 9 december 2016 (30196, B) veelvuldig verwijst naar stukken die door de regering reeds zijn aangeboden of (binnenkort) nog zullen worden aangeboden aan de Tweede Kamer (onder andere: de op 7 december 2016 aangeboden Energieagenda en de nog te publiceren Voortgangsrapportage 2016 van de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord). De commissie wenst bedoelde stukken te betrekken bij de beoordeling van de brief van 9 december 2016 en zij besluit daarom de minister schriftelijk te verzoeken deze stukken eveneens aan de Eerste Kamer aan te bieden.
Na ontvangst van de stukken zal het verslag schriftelijk overleg opnieuw ter bespreking worden geagendeerd.

12.
Inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 9 december 2016 in reactie op brief van 15 november 2016 (verslag schriftelijk overleg 33348, AA)

De commissie besluit op 20 december 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Zij zal de staatssecretaris verzoeken de vragen te beantwoorden vóór het geplande mondeling overleg over dit onderwerp op dinsdag 31 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer