Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 december 2016
1.
34577

Beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34550, P - Brief van de minister van SZW van 14 december 2016 over de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen (EK 34.550, P)

n.a.v. de motie-Barth c.s. over verhoging arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen (34300, E) en Motie-Strik c.s. over het vergroten van arbeidsparticipatie en carrièremogelijkheden bepaalde groepen (EK 34.550, E)

De commissie besluit deze week schriftelijk te reageren op de brief van 14 december 2016 (34550, P). De fractie van GroenLinks zal inbreng leveren voor schriftelijk overleg.

3.
T02340 - Toezegging Onderzoek meerwaarde life cycle beleggen en T02344 - Toezegging Ex-anteherverdeling

Brief van de staatssecretaris van SZW van 15 december 2016 over toezeggingen in het kader van de Wet verbeterde premieregeling (34255, Q)

De commissie neemt kennis van de brief van 15 december 2016 in reactie op de twee toezeggingen (34255, Q) en besluit - mede met het oog op het mondeling overleg van 7 maart 2017 - op 24 januari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4.
33610, O

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 30 september 2016 in reactie op commissiebrief van 15 juli 2016 inzake pensioenaftopping deeltijders (verslag nader schriftelijk overleg; 33610, O)

De fracties van SP en GroenLinks sluiten zich aan bij de vragen van de fracties van D66 en CDA. De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de staatssecretaris van Financiën aldus vast.

5.
COM(2016)815

Ontwerpverordening inzake de herziening van de EU-wetgeving voor de coördinatie van de sociale zekerheid

De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen en ter bespreking te agenderen zodra het BNC-fiche is verschenen.

6.
Mededelingen en informatie

De leden Van de Ven (VVD) en - onder voorbehoud - Oomen-Ruijten (CDA) en Van Rooijen (50PLUS) overwegen in te gaan op de uitnodiging voor deelname aan de Europese parlementaire week (30 januari - 1 februari 2017).

7.
Rondvraag

- De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 19 december 2016 over het arrest van de Hoge Raad inzake DB-pensioenregeling en besluit - mede met het oog op het mondeling overleg van 7 maart 2017 - op 24 januari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

- Mocht het voorstel Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk (34573) op 17 januari 2017 voor procedure geagendeerd kunnen worden, dan overweegt de commissie het voorbereidend onderzoek te houden op 24 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren