Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 januari 2017
1.
34246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van een plenair debat en stelt voor dat debat te laten plaatsvinden op 7 februari 2017.

2.
34331

Aanpassingswet studiefinanciering BES

De commissie besluit de procedure aan te houden in afwachting van een door de minister aangekondigde brief. Tevens besluit zij het wetsvoorstel - na ontvangst van de brief - voor procedure te agenderen in een gecombineerde commissievergadering met de commissie KOREL.

3.
34402

Aanscherping van de eisen van examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4.
34458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de plenaire behandeling door middel van een plenair debat te laten plaatsvinden op 14 februari 2017.

5.
34512

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

De commissie stelt voor het agendapunt aan te houden tot 24 januari 2017.

6.
34620 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

7.
Toezegging T02216 - Juridische redenering transparantie kosten programmering

Brief - met drie bijlagen - van de staatssecretaris van OCW van 27 december 2016 (34264, X)

De commissie besluit de toezegging als openstaand geregistreerd te houden en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 31 januari 2017.

8.
Toezeggingen inzake versterking medezeggenschapscultuur in het onderwijs

Brief van de minister van OCW van 23 december 2016 (34251, F)

De commissie besluit de in de brief besproken toezeggingen als volgt aan te merken:
- T02331: voldaan;
- T02332: voldaan;
- T02333: openstaand;
- T02335: deels voldaan in afwachting van de vervolgbrief van de minister (toegezegd voor juni a.s.); de deadline wordt aangepast naar 1 juli 2017;
- T02336: openstaand in afwachting van de rapportage die na afloop van het academisch jaar 2017-2018 aan de Kamer wordt aangeboden.

Inzake toezegging T02333 stelt de griffie een conceptbrief op om te vragen naar de nadere invulling van deze toezegging. De conceptbrief zal aan de leden worden gestuurd alvorens deze aan de minister wordt gezonden.

9.
Besluit tot deelname in de gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum

Brief - met bijlagen - van de minister van OCW van 21 december 2016 (Kamerstukken I/II 34643, A / 1)

De commissie geeft aan geen gebruik te maken van de bevoegdheid opgenomen in artikel 94, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen en neemt de brief voor kennisgeving aan.

10.
Werkwijze behandeling verdragen in Eerste Kamer

De commissie neemt met instemming kennis van de voorgestelde werkwijze.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer