Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 januari 2017
1.
34412

Bescherming namen en graden hoger onderwijs

De commissie besluit op 31 januari 2017 inbreng te leveren voor verslag en stelt voor - onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - de plenaire behandeling van het wetsvoorstel door middel van een plenair debat te laten plaatsvinden op 21 februari 2017.

2.
34512

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

De commissie acht het gewenst de Afdeling advisering van de Raad van State te verzoeken om voorlichting inzake het voorliggende wetsvoorstel (artikel 21a Wet op de Raad van State). Een conceptbrief van die strekking, waarvoor het lid Schalk (SGP) inbreng zal leveren, zal op korte termijn per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie, zodat het voorlichtingsverzoek - zo mogelijk - op 31 januari a.s. plenair kan worden geagendeerd.
De commissie besluit de conceptbrief ter vaststelling te agenderen in de commissievergadering van 31 januari 2017, die zal plaatsvinden voorafgaand aan de vergadering van het College van Senioren. Voorts besluit zij de procedure van het wetsvoorstel aan te houden.

3.
Toezegging T02371 - Sturen brief inzake de frictiekostenregeling

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van OCW van 16 januari 2017 (32827 / 34459, B)

De commissie besluit op 31 januari 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Op verzoek van het lid Atsma (CDA) zal de staf nagaan hoe de Tweede Kamer heeft besloten naar aanleiding van de brief van 16 januari 2017.
De commissie besluit de status van toezegging T02371 niet te wijzigen.

4.
T01763 - Gelijkschakeling titulatuur

Brief van de minister van OCW van 18 januari 2017 over uitstel evaluatie inzake titulatuur (33519, L)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T01763 niet te wijzigen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer