Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 januari 2017
1.
34333

Beperking dekking grensoverschrijdende zorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Oomen-Ruijten).

2.
Rondvraag

Het lid Don (SP) informeert wanneer de memorie van antwoord bij het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie (33506) te verwachten is en wat de stand van zaken is ten aanzien van de brief van 27 januari 2016 (32402 / 33841, T) over de klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer