Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 januari 2017
1.
34550, R

De commissie neemt de reactie van de minister van SZW op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie-Strik c.s. over het vergroten van de arbeidsparticipatie van bepaalde groepen (verslag schriftelijk overleg; 34550, R) voor kennisgeving aan.

2.
T02340 - Toezegging Onderzoek meerwaarde life cycle beleggen en T02344 - Toezegging Ex-anteherverdeling

Brief van de staatssecretaris van SZW van 15 december 2016 over toezeggingen in het kader van de Wet verbeterde premieregeling (34255, Q)

De commissie stelt de conceptbrief in reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW (34255, Q) ongewijzigd vast.

3.
Motie-Oomen-Ruijten (34117 / 34320, H) / toezegging T02240 over gelijke BTW-behandeling

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 19 december 2016 (EK 34.552 c.a., L) inzake het arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van vermogensbeheersdiensten voor pensioenfondsen

Naar aanleiding van de conceptbrief in reactie op de brief van de staatssecretaris van Financiën (34552, L) besluiten de fracties van D66, SP en PvdA zich aan te sluiten bij de vragen van de CDA-fractie; de SP-fractie sluit zich tevens aan bij de vragen van de 50PLUS-fractie. De brief wordt aldus vastgesteld.

4.
33972 / 32043 AA

Brief van de staatssecretaris van SZW van 27 januari 2017 over de financiële positie van pensioenfondsen (EK 33.972 / 32.043, AA)

De commissie besluit de brief van de staatsseecretaris van SZW (33972/32043, AA) te betrekken bij het mondeling overleg van 7 maart a.s. over de ufr voor pensioenfondsen en overige pensioenonderwerpen.

5.
Interparlementaire conferentie commissies Sociale Zaken - Malta, 23-24 maart 2017

Het lid Don (SP) zal namens de commissie deelnemen aan de interparlementaire conferentie op 23 en 24 maart 2017. Het programma zal voorafgaand aan de conferentie ter bespreking worden geagendeerd.

6.
Mededelingen en informatie

De brief van de minister van SZW van 30 januari 2017 met de antwoorden op de vragen van de commissie over de hervatting van WML/ovo van 26 januari jl. (33623, L) zal op 7 februari 2017 ter bespreking geagendeerd worden.

7.
Rondvraag

Het lid Köhler (SP) verzoekt om aanbieding van een brief van de staatssecretaris van SZW over de CPB-notitie Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen teneinde dit onderwerp te kunnen betrekken bij het mondeling overleg over de ufr voor pensioenfondsen en overige pensioenonderwerpen op 7 maart 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren