Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 7 februari 2017
1.
34589

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 februari 2017.

2.
Planning behandeling ontwerpbesluiten Omgevingswet

Onder voorbehoud van tijdige afronding van het schriftelijk overleg, stelt de commissie voor het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet te houden op 30 mei 2017.

Voorts koppelt de voorbereidingsgroep terug over de voortgang van het organiseren van de deskundigenbijeenkomst inzake de ontwerpbesluiten.

3.
Voorgehangen ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet

Brief van 1 juli 2016 inzake aanbieding ontwerpbesluiten Omgevingswet (33118, C)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Flierman), D66 (Stienen), PVV (Van Hattem), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Bikker), PvdD (Teunissen) en SGP (van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer