Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 februari 2017
1.
34662

Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

De commissie stelt voor inbreng voor het verslag te leveren op dinsdag 21 februari 2017. De commissie ontvangt de nota naar aanleiding van het verslag bij voorkeur uiterlijk op dinsdag 28 februari 2017. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 maart 2017, inclusief stemming.

2.
34555

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

De commissie besluit de Kamervoorzitter te adviseren het wetsvoorstel op 7 maart 2017 in stemming te brengen, onder voorbehoud dat ook wetsvoorstel 34662 op 7 maart gereed is voor plenaire behandeling inclusief stemming.

3.
T02398

Toezegging Pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel (34.555)

De commissie stelt, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 10 februari jl., 7 maart 2017 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering.

4.
T02364

Toezegging Financiële dekking initiatiefwetsvoorstellen (34.550)

De commissie verzoekt de voorzitter en griffier, enkele suggesties rond het vraagstuk van de financiële dekking van initiatiefwetsvoorstellen, alsmede moties, op schrift te stellen en naar de tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer te leiden.

5.
34553, B

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 8 februari 2017 inzake tijdklemmen kapitaalverzekeringen

De commissie besluit het agendapunt, op verzoek van het Lid Van Rij (CDA), aan te houden tot dinsdag 21 februari 2017.

6.
T02186

Toezegging Lichte bankenvergunning / light licentie (34.300)

De commissie besluit de brief van de minister voor kennisgeving aan te nemen en besluit toezegging T02186 als voldaan te beschouwen.

7.
Terugkoppeling Europese Parlementaire Week 2017 - art. 13 conferentie

Het Lid Van de Ven (VVD) doet mondeling verslag van de bijeenkomst.

8.
Rondvraag

Het Lid Prast (D66) verzoekt om agendering van het afwikkelingsfonds voor banken tijdens de eerstvolgende commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren