Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 februari 2017
1.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot na een nog te organiseren deskundigenbijeenkomst. Op basis van de inbreng van de commissie op 21 februari 2017, zal een voorstel hiervoor worden voorbereid door de voorzitter van de commissie en de leden Bredenoord (D66), Don (SP), Nooren (PvdA) en mogelijk Van Dijk (SGP).

2.
Mededelingen en informatie

De voorzitter van de commissie meldt dat er in de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk gestemd wordt over het wetsvoorstel Verplichte GGZ (32399). De commissie heeft eerder besloten om dit voorstel in samenhang te behandelen met het reeds bij de Kamer aanhangige wetsvoorstel Zorg en Dwang (31996). Beide voorstellen worden naar verwachting op 7 maart 2017 geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer