Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 7 maart 2017
1.
34355

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 maart 2017.

2.
Toezegging T02373 - De Kamer informeren wanneer De Ster zich heeft aangesloten bij het NICAM

Brief van de staatssecretaris van OCW van 22 februari 2017 (34459, F)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02373, alsmede de daarmee samenhangende toezegging T02217, als voldaan aan te merken.

3.
Toezegging T02402- Toezending Plan van aanpak lerarentekort

Brief van de minister en staatssecretaris van OCW van 24 februari 2017 (34458, G)

De commissie besluit toezegging T02402 te registreren en - naar aanleiding van de brief van 24 februari 2017 - direct als voldaan aan te merken.

4.
Vaststelling toezegging naar aanleiding mondeling overleg 21 februari 2017

De commissie besluit de toezegging van de minister van OCW gedaan tijdens het mondeling overleg van 21 februari jl. te registreren onder nummer T02401 (toezending accreditatieonderzoek NVAO inzake de geneeskundeopleiding), met toevoeging van het lid Rinnooy Kan (D66) als actor.

5.
Voorbespreking ontmoeting met de Onderwijsraad (gepland voor 28 maart 2017)

- De commissie besluit de ontmoeting met de Onderwijsraad te concentreren op de kern van het rapport "De volle breedte van de onderwijskwaliteit". Zij hecht aan een korte inleiding door de Onderwijsraad, teneinde de ruimte voor discussie maximaal te houden.
- Het lid Ganzevoort (GL) merkt op dat hij graag de vraag aan de orde wenst te stellen op welke wijze het begrip kwaliteit kan worden geoperationaliseerd zonder het te versmallen tot oppervlakkige indicatoren.
- De voorzitter verzoekt de leden van de commissie eventuele vragen of onderwerpen die zij tijdens de ontmoeting met de Onderwijsraad aan de orde wensen te stellen, per mail aan de griffie te doen toekomen. Het overzicht van geĆÆnventariseerde vragen en onderwerpen zal gekoppeld worden aan de commissieagenda van 21 maart a.s. De commissie benadrukt dat het gesprek met de Onderwijsraad niet beperkt zal worden tot de vooraf ingebrachte vragen en onderwerpen.
- Ten slotte verzoekt de commissie om de ontmoeting met de Onderwijsraad niet te laten samenvallen met het mondeling overleg inzake de Belastingdienst (commissie Financiƫn 28 maart 2017).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer