Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 maart 2017
1.
34 325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 maart 2017.

2.
34 584

Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 april 2017.

3.
34 596

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De commissie besluit de procedure aan te houden 21 maart 2017.

4.
34 597

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

De commissie besluit de procedure aan te houden 21 maart 2017

5.
T01779

Toezegging Transparantie jaarverslag pensioenfondsen

De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van SZW van 20 februari 2017 (33182, J) aan te houden tot een later tijdstip.

6.
33 610, P

Pensioenaftopping deeltijders

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën van 2 maart 2017 (33610, P) voor kennisgeving aan.

7.
T02340 - Toezegging Onderzoek meerwaarde life cycle beleggen en T02344 - Toezegging Ex-anteherverdeling

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van SZW van 2 maart 2017 (34255, R) en beschouwt toezegging T02340 (Onderzoek meerwaarde life cycle beleggen) daarmee als voldaan. Toezegging T02344 (Ex-anteherverdeling) wordt als deels voldaan beschouwd.

8.
Motie-Oomen-Ruijten (34117 / 34320, H) / toezegging T02240 over gelijke BTW-behandeling

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 1 maart 2017 (34552, M) en beschouwt toezegging T02240 (Btw-behandeling) daarmee als deels voldaan. Naar aanleiding van het mondeling overleg zal een brief over de btw-problematiek worden opgesteld.

9.
E160052

Voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

De commissie besluit vooralsnog dit dossier te blijven volgen aan de hand van de documenten die tussen de regering en de Tweede Kamer worden gewisseld.

10.
Rondvraag

Het lid Schalk (SGP) geeft aan dat hij zeer uitkijkt naar de antwoorden van de minister van SZW naar aanleiding van de toezegging T02392 gedaan (tijdens de behandeling van het Pakket Belastingplan 2017) door de staatssecretaris van Financiën inzake de marginale druk. Ambtelijk zal geïnformeerd worden naar de stand van zaken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren