Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 21 maart 2017
1. EU-voorstel: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM(2017)54

De commissies besluiten het EU-verordeningsvoorstel in behandeling te nemen en trachten op 4 april 2017 een datum voor inbreng voor schriftelijk overleg vast te stellen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer