Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170016 - Voorstel voor een richtlijn tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt

-
Europees voorstel voor een richtlijn inzake de interne-marktstrategie

De commissie stelt voor het richtlijnvoorstel op een nader te bepalen datum tezamen met de commissie EZ te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren