Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 4 april 2017
1. 34295

Wet grondgebonden groei melkveehouderij

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 18 april 2017.

2. 34532

Invoering stelsel van fosfaatrechten

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 18 april 2017.

3. Evaluatie Meststoffenwet 2016: Syntheserapport

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ (33037, D)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de kabinetsreactie op het syntheserapport van de evaluatie Meststoffenwet, die later dit jaar volgt.

4. Evaluatie Natuurpact

Brief van de staatssecretaris van EZ van 31 maart 2017 in reactie op brief van 20 februari 2017 (verslag schriftelijk overleg 33576 / 33348, D)

De commissie besluit op 18 april 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

5. Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 29 maart 2016 (27879, E)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 11 april 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer