Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 4 april 2017
1. Toezegging T02371 - Sturen brief inzake de frictiekostenregeling

Brief van de staatssecretaris van OCW van 29 maart 2017 in reactie op brief van 17 februari 2017 (verslag schriftelijk overleg 32827 / 34459, D)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en besluit tevens op 11 april 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

2. Wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum

Brief van de minister van OCW van 28 maart 2017 (34643, B / 2)

De commissie besluit geen gebruik te maken van de bevoegdheid in artikel 94, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen om de inwerkingtreding van het besluit houdende deelneming in de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum bij wet te regelen.

3. Rondvraag

De commissie bespreekt het gesprek met de Onderwijsraad van 28 maart 2017 na.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer