Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 april 2017
1. T01183 - Toezegging Evaluatie regeling ANBI’s en SBBI’s

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 31 januari 2017

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Van de Ven (VVD), Van Rij (CDA), Rinnooy Kan (D66) en Schalk (SGP). De conceptbrief wordt onder de leden verspreid.

2. Invulling motie-Schalk c.s. 34550 / 34300, W en toezeggingen T02312 en T02392

Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS d.d. 27 maart 2017 inzake invulling motie-Schalk (34300, J)

Het lid Schalk (SGP) merkt op dat de brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS van 27 maart jl. (34300/34550, W) in onvoldoende mate antwoord geeft op de vraag hoe invulling wordt gegeven aan de motie-Schalk c.s. De commissie besluit hierover een brief te sturen en verzoekt de staf een concept op te stellen.

De commissie besluit toezegging T02312 en T02392 als openstaand te handhaven.

3. T02394: Toezending brief over stabilisatie zorgpremies en het benutten van de reserves van zorgverzekeraars daarbij

Toezegging Toezending brief over stabilisatie zorgpremies en het benutten van de reserves van zorgverzekeraars daarbij (34.550)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 9 mei 2017.

4. 34550 IX, F

Aanbieding verslagen DNB en AFM

De commissie besluit op 9 mei 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5. Voorstel tot afhandeling enkele openstaande toezeggingen

De commissie besluit het volgende inzake de afhandeling van enkele openstaande toezeggingen:
T02396 aan te merken als voldaan;
T02395 als openstaand te beschouwen en de deadline aan te passen naar 1 juli 2017;
T02393 aan te merken als voldaan;
T02315 aan te merken als voldaan;
T02317 aan te merken als voldaan;
T02319 aan te merken als voldaan.
Het lid Köhler (SP) vraagt de griffie om ambtelijk na te vragen wanneer de beantwoording verwacht kan worden van de brief van 15 februari 2017 in reactie op de brief van 19 december 2016 inzake inzake de beantwoording van vragen over de effecten van het kabinetsbeleid op de mediane koopkrachtmutaties.

6. Rondvraag

Het lid Van de Ven (VVD) vraagt de griffie om ambtelijk na te vragen wanneer de beantwoording van de brief van 16 maart 2017 inzake toezegging Toezegging T02398 Pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel verwacht kan worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren