Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 april 2017
1. 34067

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te vervolgen op 6 juni 2017.

2. 34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit de conceptbrief te versturen zoals deze geagendeerd staat, met dien verstande dat de fracties van CDA (Van Rij), PvdA (Beuving), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk) zich bij de brief aansluiten.

3. E160037

Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

De commissie besluit het agendapunt aan te houden, in afwachting van de beantwoording van de vragen die aan de Europese Commissie zijn gesteld over het richtlijnvoorstel.

4. Mededelingen en informatie

De fractie van SP (Wezel) geeft aan vragen te willen stellen over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2017 over de doorberekening van toezichts- en handhavingskosten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren