Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 18 april 2017
1. 34669

Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne

De commissies besluiten de Kamervoorzitter voor te stellen om na de ontvangst van de nadere memorie van antwoord, een eventueel plenair debat te
houden op 23 mei a.s. Indien de minister op die datum niet beschikbaar is, wordt vooralsnog uitgeweken naar 6 juni tenzij dit leidt tot grote bezwaren. In dat geval, komt de definitieve datum terug in de eerste commissievergadering na het meireces (9 mei).

2. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk