Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 mei 2017
1. 34432

Versterking stelsel ter beheersing van legaal wapenbezit

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 16 mei 2017.

2. 34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. De proef van dit verslag wordt voor vaststelling geagendeerd op 16 mei 2017.

3. 34550 VI, R

Doorberekening van toezichts- en handhavingskosten

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Nabespreking gesprek met de Raad voor de rechtspraak

De commissie bespreekt het gesprek met de Raad voor de rechtspraak van 11 april 2017 na. Naar aanleiding hiervan besluit zij de voorbereiding van een volgend beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat ter bespreking te agenderen op 16 mei 2017.

5. E160037 en E160038

De commissie besluit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 29 maart 2017, en de brief van de Europese Commissie, d.d. 28 april 2017, over auteursrechten in de digitale interne markt, voor kennisgeving aan te nemen.

6. Nieuwe commissievoorstellen inzake de Interne Markt

De commissie besluit de Europese voorstellen COM(2017)255, COM(2017)256 en COM(2017)257 - inzake de interne markt - niet in behandeling te nemen.

7. 34372 en 33542

Voorbereiding deskundigenbijeenkomst

De commissie stemt in met de uit te nodigen inleiders en de te verzenden uitnodigingen voor de deskundigenbijeenkomst op 20 juni a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren